Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Unie vydavatelů  | Mediální data  | Výzkum čtenosti  | Metodika a popis výzkumu

Metodika a popis výzkumu Media projekt

Příloha I

smlouvy o dílo o realizaci MEDIA PROJEKTu

 

ROZSAH, OBSAH, METODIKA A TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ VÝZKUMU

 

1. Metodika výzkumu

Výzkum je realizován metodou osobních rozhovorů (face to face). Při dotazování face to face se používá záznam informací do notebooku. V případě, že respondent odmítne osobní rozhovor, může být dotazování v budoucnu po odsouhlasení zadavatelem realizováno formou CAWI (rozhovor nebude součástí základního datového souboru). Podrobnosti metodiky jsou zpracovány v dalších odstavcích této přílohy.

 

Dotazování probíhá v kalendářních čtvrtletích roku. Čtvrté čtvrtletí je ukončeno 17.12. tak, aby průběh dotazování nebyl narušen vánočními svátky.

Každé čtvrtletí je rozděleno do 6 půlměsíčních fází, fáze probíhá vždy od 2. dne v měsíci do 16. dne v měsíci a od 17. dne v měsíci do 1. dne v měsíci následujícím. Čtvrté čtvrtletí může být zkráceno na 5 fází.

 

 

2. Struktura výzkumu a dotazníku

Výzkum má 3 základní součásti, jimž odpovídá i struktura dotazníku:

A) popis domácnosti a výběr cílové osoby pro dotazování na mediální chování

B) mediální chování

C) technická data

 

A) popis domácnosti je zjišťován s dobře informovanou osobou, která je členem domácnosti, nebo respondentem. Pro každou osobu se zjišťuje: pohlaví, věk, vzdělání, ekonomická aktivita a postavení v domácnosti.

B) mediální chování se zjišťuje u osoby vybrané na základě informací získaných v části A) podle kvótního předpisu, který je nastaven tak, aby výsledný vzorek respondentů v maximální dosažitelné míře respektoval strukturu populace, a zjišťují se následující okruhy

- kvantitativní ukazatele sledovanosti médií (kontakt s titulem, frekvence čtenosti)

- identifikace respondenta a jeho domácnosti: (region, velikost místa bydliště, okres, den v týdnu, kontakt s televizní stanicí, volnočasové aktivity, povolání, počet zaměstnanců, postavení v zaměstnání, stav, osobní příjem, příjem domácnosti, postavení v zaměstnání přednosty domácnosti, povolání přednosty domácnosti, počet zaměstnanců přednosty domácnosti, počet výdělečně činných osob v domácnosti, rozhodovací pravomoc v zaměstnání, vybavenost domácnosti a osobní (20 + 6 položek), uvažované koupě a sledování rozsahu zájmů na zařízeních ke konzumaci elektronického obsahu, přístup na internet, frekvence užití internetu.

C) technická data      
- technická data (záznamy skutečností pro vnitřní potřebu realizátorů a pro účely metodické kontroly výzkumu). Z nich budou zadavatelům pro účely kontroly k dispozici kvartál, fáze, průběh návštěv, datum rozhovoru, délka rozhovoru a číslo tazatele.

 

3. Výběr respondentů

Cílovou skupinou, tj. skupinou osob, které jsou předmětem výzkumu, jsou osoby, občané České republiky, ve věku 12 ‑ 79 let trvale bydlící na území České republiky.

Oporou výběru je databáze nemovitostí České pošty, případně analogický typ databáze dostupný v ČR a obsahující informace o bytových jednotkách. Tato databáze musí obsahovat nemovitosti, ve kterých se nalézá alespoň jedna domácnost. U každé nemovitosti musí být uveden počet bytových domácností. Do databáze jsou průběžně doplňovány konkrétní údaje pro možnost zaslání avizního lístku vybraným domácnostem. Počet domácností evidovaných v databázi se pohybuje kolem 4,2-4,3 mil. domácností.

Z těchto opor jsou prováděny dvoustupňové oblastní proporcionální systematické náhodné výběry. Oblasti jsou definovány jako trvale bydlící obyvatelstvo v daném okrese v obci dané velikostní kategorie. Pro každý kvartál výzkumu je proveden výběr téhož typu z výše uvedeného výběru. Ke každému vybranému dotazovacímu místu je určen tazatel, který bude v tomto dotazovacím místě dotazovat.

Pro potřebu zadavatelů budou k dispozici údaje o počtu osob ve věku 12 - 79 let, žijících v obcích dané velikostní kategorie regionu a počty adres z opory výběru. Výběr konkrétní domácnosti probíhá na podkladě stratifikovaného náhodného adresního výběru následujícími postupy: Tazatel obdrží až 10 konkrétních adres domácností v jednom dotazovacím místě (obci, vymezeném území) a postupně jednotlivé domácnosti kontaktuje. Tyto domácnosti obdrží avizní lístky, které informují domácnost, že bude navštívena tazatelem realizátora. Při úspěšném kontaktu s domácností tazatel podle přesně vymezených pravidel (kvótní předpis) určí cílovou osobu, se kterou se pokusí provést rozhovor.

Při neúspěšném kontaktu s domácností tazatel opakuje pokus o kontakt s domácností. Při neúspěšném opakovaném kontaktu a vyčerpání všech podkladových adres, které má k dispozici, tazatel postupuje dále na daném přesně vymezeném území, kde již náhodně vyhledává další domácnosti s cílem realizovat celkově zadaný počet rozhovorů dle kvótního předpisu.

Tazatel obdrží přesně vymezené území (většinou obec, část obce, seznam ulic, případně na mapě ohraničeném území) v jednom dotazovacím místě (obci), kde postupně kontaktuje domácnosti. Při úspěšném kontaktu s domácností tazatel podle přesně vymezených pravidel (kvótní předpis) určí cílovou osobu, se kterou se pokusí provést rozhovor tak, aby byla dodržena požadovaná výsledná struktura výběrového vzorku. Někteří tazatelé budou kombinovat oba postupy (např. tak, že obdrží 5 konkrétních adres se jmény domácností a dalších 5 rozhovorů bude učeno pouze vymezeným územím). Tazatel může v jednom vchodě s méně než 10 byty uskutečnit pouze 1 rozhovor, v  ostatních případech 2 rozhovory. Podíl jednotlivých postupů na celkovém počtu respondentů se bude při přechodu na upravenou metodiku pohybovat v rozmezí poměru 40 %-60 %. Minimální zastoupení jednoho postupu bude v roce 2015 nejméně 30 %, v dalších letech se může dle aktuální situace v jednotlivých regionech či úspěšnosti tazatelů při jejich aplikaci postupně snižovat.

V rámci výběru respondenta jsou aplikovány následující kvótní znaky:

a. Kategorie pohlaví

-          muž

-          žena

b. Kategorie vzdělání (3 úrovně)

-          nižší (bez vzdělání + základní + vyučen)

-          střední s maturitou

-          vysokoškolské

c. Kategorie věk (5 skupin)

-          12-17 let

-          18-29 let

-          30-44 let

-          45-59 let

-          60-79 let

d. Kategorie počet členů domácnosti bez ohledu na věk (3 skupiny)

-          1 členná

-          2-3 členná

-          4 a více členná

 

Konkrétní zastoupení jednotlivých kategorií (níže) je nastaveno na základě výsledků ČSÚ ze SLBD 2011 Hodnoty jednotlivých kvót budou aktualizovány 1x ročně v závislosti na dostupných podkladech od ČSÚ.

 

Kombinace kvót v krajích

 

Kvóty podle pohlaví a věku budou aplikovány ve všech krajích stejné.

Populace ČR 12-79 let

N

%

Pohlaví

Muži

4 371 862

50%

Ženy

4 448 488

50%

Věk

12-17

549 636

6%

18-29

1 602 910

18%

30-44

2 495 730

28%

45-59

2 075 490

24%

60-79

2 096 584

24%

 

 

Podle vzdělání rozlišíme 4 skupiny krajů, v nichž budou aplikovány rozdílné kvóty:

 

1.         Prahu (vyšší podíl osob s VŠ)

2.         Jihomoravský (vyšší podíl osob s VŠ, ale jiný než v Praze)

3.         Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Liberecký, Královohradecký, Pardubický, Vysočina, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský (průměrný podíl osob s VŠ)

4.         Karlovarský, Ústecký (nižší podíl osob s VŠ).


 

 

Populace 12-79 dle pohlaví a vzdělání

ČR

Kraj

Praha

Karlovarský + Ústecký

Jihomoravský

Ostatní kraje

Celkem

Vzdělání

Bez maturity

54

35

62

53

57

S maturitou

31

37

29

31

31

14

28

9

16

12

Celkem

100

100

100

100

100

 

 

 

Podle počtu členů domácnosti bude odlišená Praha (vyšší podíl jednočlenných domácností) od ostatních krajů.

 

Populace ČR

Praha

Ostatní

Počet členů domácnosti

1

19%

13%

2-3

53%

48%

4+

29%

39%

Celkem

100

100

 

 

 Křížené kvóty budou za kraj x vzdělání a kraj x počet členů domácnosti. Realizátoři se budou snažit, aby sesbíraný vzorek co nejvíce odpovídal struktuře populace i v ostatních kombinovaných znacích, součástí kvótních předpisů však jiné kombinace nebudou. V rámci aktualizace na základě údajů z ČSÚ může docházet i ke změně rozdělení podle krajů případně k nastavení jiných podílů mezi muži a ženami v relevantních skupinách.

 

 

V průběhu dotazování budou sledovány počty rozhovorů realizovaných v jednotlivých okresech a naplněnost předepsané struktury vzorku. Od třetí fáze v každém čtvrtletí budou průběžně analyzovány výpadky v jednotlivých okresech a kategoriích kvótně předepsaných znaků. Výpadky budou průběžně doplňovány tak, aby struktura podle okresů a podle základní demografie co nejlépe odpovídala proporcionálnímu zastoupení.

 

Obtížně zastižitelné skupiny (OZS) vytipované na základě porovnání dat z MEDIA PROJEKTU a následujících zdrojů (SLDB, VŠPS, ISPV), budou dotazovány kombinací metodiky CATI rekrutace z databází realizátorů nebo kvótním výběrem s následným CAPI rozhovorem. OZS jsou definovány jako kombinace vzdělání (přednostně vysokoškoláci) a klasifikace zaměstnání, případně postavení v zaměstnání. (řídící pracovníci, podnikatelé, odborní a vědečtí pracovníci, odborní pracovníci ve zdravotnictví, IT, úředníci veřejné správy na středních a vyšších postech, projektanti a architekti, právníci, ekonomové apod.)

Dotazují se ekonomicky aktivní osoby ve věku 20-65 let, žijící ve městech nad 20000 obyvatel. Jedná se o osoby s VŠ vzděláním (minimálně 80 %), případně SŠ (podnikatelé a OSVČ do 20 %).

Vnitřní struktura OZS:

·         Zaměstnanci – řadoví pracovníci s VŠ = 33 % ± 10%

·         Zaměstnanci – řídící pracovníci s VŠ = 33 % ± 10%

·         OSVČ – podnikatelé bez zaměstnanců = cca 25 % ± 10%

·         Podnikatelé se zaměstnanci = cca 10 % ± 10%

 

 

Celkový podíl takto dotazovaných respondentů se bude pohybovat okolo 5 % z celkového počtu respondentů.

 

V případě úspěšného kontaktu s cílovou osobou proběhne řízený rozhovor tazatele s respondentem se záznamem zjištěných skutečností do notebooku. V případě, že respondent odmítne účast ve výzkumu face to face a došlo by tak k výpadku respondenta, bude možné, aby potenciálnímu respondentovi přidělil tazatel kód a respondent vyplnil dotazník na internetu (CAWI). Takto zrealizovaný rozhovor nebude bez předcházejícího souhlasu zadavatelů vstupovat do základního datového souboru.

 

4. Průběh rozhovoru

Rozhovor probíhá podle dotazníku naprogramovaného v notebooku. Rozhovor bude začínat zjištěním základních informací o domácnosti (nejprve počet členů domácnosti a jejich věk pro výběr cílové osoby), následně pohlaví, vzdělání, ekonomická aktivita a postavení v domácnosti). Dále bude pokračovat:

-          dotazováním na kontakt s deníky s pomocí názvů a log deníků distribuovaných v daném regionu se záznamem na škále s povinnou odpovědí na každý titul (od četl včera po nečetl v posledních 14 dnech). Po zjištění kontaktu se všemi deníky se pro deníky čtené v posledních 14 dnech položí dotaz na frekvenci četby (pořadí deníků celostátní placené abecedně, regionální placené abecedn).

-          dotazovaní na kontakt se zdarma distribuovanými deníky s pomocí názvů a log zdarma distribuovaných deníků v daném regionu se záznamem na škále s povinnou odpovědí na každý titul (od četl včera po nečetl v posledních 14 dnech). Po zjištění kontaktu se všemi deníky se pro deníky čtené v posledních 14 dnech položí dotaz na frekvenci četby (celostátní zdarma abecedně, regionální zdarma abecedně, regionální seznamy).

-          analogickým dotazováním na kontakt a frekvenci četby s pomocí názvů suplementů, uvedení nosičů včetně loga nosiče a log suplementů pro suplementy (pořadí podle abecedního seznamu nosičů, pro konkrétní nosič pořadí suplementů podle dne v týdnu, kdy suplement vychází, regionální suplementy abecedně, regionální seznamy).

-          úvodní dotaz na čtenost časopisů včera, na čtenost časopisů v posledních 7 dnech a na čtenost časopisů v posledních 14 dnech. Spontánní odpověď se zakódováním.

-          dotazováním na kontakt s časopisy opět s pomocí názvů a log bez rozlišení periodicity se záznamem na škále s povinnou odpovědí na každý titul (od četl včera až po nečetl v posledních 12 měsících) a frekvenci četby pro tituly s kontaktem do 12násobku periody vydání.

-          Pořadí titulů bude individualizované na principu kombinace vybraných sociodemografik a fáze životního cyklu. Respondent bude po úvodním screeningu v dotazníku přiřazen do jedné z disjunktních skupin. Tyto skupiny speciálně vytvořené pro účely řazení časopisů zohledňují následující charakteristiky: pohlaví a věk, vzdělání a ekonomickou aktivitu, sociální postavení, počet členů domácnosti, výskyt dětí v domácnosti a jejich věk, velikost místa bydliště. V každé vytvořené skupině je fixováno pořadí prvních 20 nejčtenějších titulů podle průměru indexu čtenosti a indexu afinity v této cílové skupině na základě posledních oficiálních dat.

-          Index čtenosti se vypočte jako podíl čtenosti časopisu ve skupině k průměrné čtenosti časopisů ve skupině. Index afinity se vypočte vydělením podílu čtenosti časopisu v cílové skupině podílem čtenosti časopisu v populaci. Do seřazení (rankingu) pro respondenta vstupují i regionální tituly a tituly zdarma. V případě chybějících dat o nově zařazovaných titulech bude příslušný index definován explicitně jako 100 a tituly se shodným indexem budou řazeny abecedně.

-          Struktura disjunktních rozkladů vychází z analýzy posledních dostupných dat.

Dále bude rozhovor pokračovat dotazováním na  sledovanost televizních stanic. Dotazováno bude maximálně 25 televizních stanic (ČT 1, ČT 2, ČT 24, ČT Sport, ČT :D/ČT art, Nova, Nova Cinema, Fanda, Smíchov, Telka, Prima, Prima CooL, Prima Love, Prima ZOOM, TV Barrandov, Óčko + nejvýše 10 dalších) + identifikace „jiné stanice.

Poté budou zjišťovány identifikace respondenta a identifikace jeho domácnosti.

Již v průběhu rozhovoru bude kontrolována řada logických vazeb mezi proměnnými, čímž bude možno případné nesrovnalosti zpřesnit přímo s respondentem.

 

5. Převzetí a zpracování dat

Data budou posílána elektronicky do výpočetních center realizátorů, kde proběhne následná SW kontrola správnosti dotazníků, případně dočištěny některé logické vazby.

 

6. Prováděné kontroly

a) kontrola 30 % uskutečněných rozhovorů (standard SIMAR) telefonicky, e-mailem či pomocí kontrolních karet na obdržené kontakty od respondentů z obou způsobů výběru domácnosti, jejíž součástí respondent je,

b) logické kontroly konzistence dotazníků

c) průběžně po fázích vyhodnocování návratu dotazníků z okresů

d) kontrola technických parametrů práce tazatelů v rozsahu:

1) pořadové číslo tazatele

2) počet zadaných rozhovorů

3) z toho

a. počet kompletních rozhovorů

b. počet vyřazených kompletních či neúplných dotazníků

c. počet dotazníků ke zpracování

4) počet provedených kontrol rozeslaných respondentům

5) počet navrácených odpovědí z kontrol

a. z toho počet bez chyby

b. počet s malou chybou

c. počet s vážnou chybou

Ve stejné struktuře bude rozšířen i souhrnný Control Report.

e) automatické pořizování zvukového záznamu několika sekvencí rozhovoru, každá část o délce nejvýše 2 min. (V některých případech se může stát, že respondent uplatní své právo a s provedením kontrolní nahrávky nebude souhlasit. To však neznamená, že nebude do výzkumu zařazen.) Pro kontrolní účely budou využity jak kvalitní, tak i méně kvalitní nahrávky. Je třeba počítat se skutečností, že v některých případech se nahrávka nepořídí – z důvodů technických problémů, výpadku aplikace apod. Zadavatelům budou pro účely kontroly k dispozici nahrávky, pořízené se souhlasem respondenta, které budou v dostatečné technické kvalitě, a bude v nich zabezpečena ochrana individuálních údajů.

 

Zadavatelé budou do 15 pracovních dnů po publikování standardních zpráv (viz SMR níže) informováni o průběhu provádění výzkumu - Control Report (CR). Obsahem Control Reportu bude protokol o návratnosti a protokol o vážení a protokol o kontrole technických parametrů práce tazatelů, ve kterém budou uvedeny údaje dle 6g) pro jednotlivé tazatele.

 

7. Výpočet a prezentace intervalů spolehlivosti

K výpočtu intervalu spolehlivosti bude používán vzorec

,

kde n je počet úspěšných pokusů, N je rozsah vzorku, K je velikost populace
a s2 = .

V každé zprávě SMR a AMR bude uvedena tabulka intervalů spolehlivosti pro projekční hodnoty dle výše uvedeného vzorce.

 

8. Vážení

Po spojení datových souborů budou data převážena. Převažovat se bude podle základních ukazatelů a jejich kombinací. K vážení bude použita metoda vícefaktorové iterace. Vážit se bude kvartálně. Jako teoretické četnosti budou použity poslední dostupné údaje ČSÚ ze sčítání lidu aktualizované dle ročních aktualizací ČSÚ.

Definice faktorů vážení:

pohlaví, věk, kraj, velikost obce, vzdělání, počet členů domácnosti, den v týdnu

 

Při vážení bude zohledněna potřeba proporcionálního zastoupení následujících kombinací faktorů:

pohlaví x věk

pohlaví x kraj

pohlaví x vzdělání

věk x kraj

věk x vzdělání

kraj x velikost místa bydliště

kraj x vzdělání

kraj x počet členů domácnosti.

Uvedený rozsah vážení je základní a bude použit v případě, že nebude dohodnut rozsah jiný. V případě, že v průběhu výzkumu nebude již zvolený způsob vážení prokazatelně a opakovaně splňovat kritéria, na jejichž základě byl vybrán, přistoupí realizátoři po dohodě se zadavateli k definici nového typu vážení, které by daná kritéria splňovalo. Rozsah vah bude maximálně 0,5 – 2, v případě dat za obtížně zastižitelné skupiny bude uplatněna váha 1. Kritérii je to, zda se podaří vzorek zvážit v zadaných mezích (0,5 – 2) a zda jsou postiženy všechny charakteristiky, které mohou ovlivnit mediální chování respondenta s dostatečně kvalitní oporou.

 

9. Zpracování, obsah a periodicita výstupů

Výsledky výzkumu budou zpracovány v následující podobě:

Do výsledků výzkumu budou zařazeny všechny tiskové tituly, které jsou zadavateli určeny jako výstupová média a zároveň splňují podmínku, že byly měřeny po celou dobu odpovídající publikovanému období. V tištěných ani elektronických výstupech nebudou publikovány tituly, které nedosáhly hranice čtenosti na vydání 24 000 čtenářů, dále média již neexistující v době publikování výsledků, nebude-li dohodnuto jinak.

A) Standard Media Report (dále jen SMR)

Tento výstup bude publikován pro tisková média po každém čtvrtletí za období 6 měsíců zpět v termínech podle harmonogramu a bude obsahovat standardní ukazatele tiskových médií v hlavních cílových skupinách.

B) Analytic Media Report (dále jen AMR)

Tento výstup bude publikován po každém čtvrtletí za období 6 měsíců zpět, v termínech podle harmonogramu a bude obsahovat sadu informací pro jednotlivá tisková média.

C) Primární data (dále jen PD)

Tento výstup bude předáván každé čtvrtletí za období odpovídající publikovaným zprávám a zároveň s jejich publikací.

D) Metodika

Tento výstup bude publikován pro tisková média po každém čtvrtletí

 

A) V SMR budou publikovány standardní ukazatele v hlavních cílových skupinách.

Standardní ukazatele pro tisková média: Čtenost v delším období, stálí a pravidelní čtenáři, čtenost v periodě vydání, index afinity.

Cílové skupiny:

celá populace,

věkové skupiny (věk 12 - 19 let, 20 - 29 let, 30 - 39 let, 40 - 49 let, 50 - 59 let, 60 - 69 let, 70 - 79 let)

pohlaví (muž, žena)

kraje (Praha, Střední Čechy, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský)

velikost místa bydliště (do 1000 ob., 1000 - 5000 ob., 5000 – 20 000 ob., 20 000 – 100 000 ob., nad 100 000 ob.)

vzdělání (2 skupiny - střední s maturitou nebo VŠ, vysokoškolské)

ekonomická pozice (vedoucí pracovníci, podnikatelé)

příjem domácnosti (2 skupiny např. 17 500 a více, 25 000 a více)

příjem jednotlivce (2 skupiny např. 8 000 a více, 12 500 a více)

pozice v domácnosti (přednosta domácnosti, hospodyně)

socioekonomická klasifikace ABCD Esomar a ČR - podrobný popis obou klasifikací tvoří přílohu IV. této smlouvy

klasifikace podle Mediareasearch

 

B) AMR tisk bude obsahovat sadu informací pro jednotlivá média.

Objem informací pro jednotlivá média se bude lišit podle jejich čtenosti. Kritériem bude čtenost na vydání. Pro média, jejichž sledovanost je v projekci na populaci alespoň 72 000, bude publikována standardní analýza.

Pro média se čteností od 24 000 do 72 000 čtenářů bude publikována stručná analýza a média s ještě nižší čteností nebudou v této zprávě uvedena vůbec.

Standardní analýza bude obsahovat následující ukazatele: čtenost na vydání pro deníky a časopisy, strukturu čtenářské/posluchačské obce podle sociodemografických ukazatelů (pohlaví, věk, vzdělání, děti v domácnosti, příjem domácnosti, příjem respondenta, zaměstnanecká pozice, povolání, klasifikace ABCD Esomar a ČR, klasifikace podle Mediaresearch, postavení v zaměstnání, počet osob v domácnosti, vybavenost domácnosti, kraj, velikost sídla a přístup na internet a frekvence přístupu) doplněnou indexem afinity jednotlivých cílových skupin. Graficky budou znázorněny indexy vybraných cílových skupin, analýza frekvence (stálí, pravidelní, příležitostní) ve skupině čtenářů v delším období a ve skupině čtenářů na vydání.

Stručná analýza bude obsahovat následující ukazatele: čtenost na vydání pro deníky a časopisy, strukturu čtenářské obce podle aglomerovaných sociodemografických ukazatelů (pohlaví, věk, vzdělání, příjem domácnosti, příjem respondenta, ekonomická aktivita, počet osob v domácnosti, děti v domácnosti a pozice v domácnosti, klasifikace ABCD Esomar a ČR doplněnou indexem. Graficky budou znázorněny indexy vybraných cílových skupin.

 

C) Primární data budou v elektronické podobě v ASCII tvaru. Pro konverzi dat musí každá vlna dat obsahovat 4 následující soubory:

1.      Kódovací klíč (*_kod.doc). Soubor bude obsahovat popis proměnných s následující specifikací:

a)             Název proměnné

b)            Rozsahy hodnot včetně nedefinované hodnoty

c)             Pozice proměnné v datovém souboru (řádek, sloupec, počet pozic).

Proměnné budou textového charakteru s přípustnými znaky číslice a mezera.

Dále bude tento soubor obsahovat popisky hodnot proměnných.

  1. Datový soubor (*.fix). V tomto souboru budou uloženy vlastní ASCII data. Délky jednotlivých řádků budou shodné s údaji v kódovacím klíči. Proměnné mohou nabývat pouze hodnot v rozsahu specifikovaného v souboru *.kod.
  2. První stupeň (*.prs), v němž budou uloženy nevážené počty jednotlivých hodnot pro všechny otázky, které budou součástí dodávky dat.
  3. Soubor definic (*_uka.doc), v němž budou uloženy definice odvozených proměnných a odvozených ukazatelů, jež budou použity v tištěných výstupech, pokud nebudou součástí datového souboru.

 

D) Metodika bude obsahovat následující informace:

Základní informace o výzkumu

Definice pojmů

Metodiku výzkumu

Pomůcky pro dotazování (papírová maketa dotazníku, seznam médií)

Popis uložení dat v datovém souboru (popis a kódovací klíč)

Struktura základního souboru (populace 12 – 79 let)

Struktura vzorku (porovnání populace, váženého a neváženého vzorku) - podklady k porovnání vzorku s populací použité při vážení v aktuálním čtvrtletí (tj. vždy druhé čtvrtletí v rámci dat, ke kterým je metodika zpracována) dodá realizátor 1 v termínu podle harmonogramu.

Struktura datového souboru (demografické třídění)

Popis ABCDE klasifikace

 

Realizátoři se zavazují neměnit bezdůvodně formát předávaných souborů v průběhu kontraktu. Součástí každé dodávky dat budou pro potřeby kontrol správnosti kontrolní tabulky obsahující tabulku základních ukazatelů čtenosti všech publikovaných tiskových médií včetně odvozených ukazatelů (údaje budou ve vážené projekci). Kódovací klíč a soubor definic obdrží zadavatelé nejpozději poslední čtvrtek v měsíci následujícím po posledním měsíci sledovaného čtvrtletí. Nejpozději v následující pondělí 12.00 hodin obdrží zadavatelé datový soubor a první stupeň. Následující čtvrtek budou předány kompletní výsledky. V případě nesrovnalostí v předaných souborech je realizátor povinen neprodleně dodat opravené soubory.