Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Unie vydavatelů  | Mediální data  | Výzkum čtenosti  | Jak se zapojit do výzkumu

Jak se zapojit do MEDIA PROJEKTU?

Jak se zapojit do výzkumu čtenosti tisku MEDIA PROJEKT

MEDIA PROJEKT je v současné době jednotnou měnou na poli výzkumu čtenosti tisku v České republice. Data MEDIA PROJEKTu slouží mediálním agenturám a zadavatelům inzerce jako jeden z důležitých informačních zdrojů při rozhodování o distribuci reklamních investic směřovaných do tisku dále do jednotlivých titulů. Proto je pro vydavatele deníků a časopisů přínosné se do výzkumu zapojit. Výzkum MEDIA PROJEKT probíhá podle jednotné metodiky, s níž se mohou všichni účastníci výzkumu seznámit.

Zadavatelem výzkumu je Unie vydavatelů a Asociace komunikačních agentur (AKA). Tiskové tituly do výzkumu zařazuje Unie vydavatelů. Výzkumu se mohou účastnit tituly vydávané členy i nečleny Unie vydavatelů. Podmínkou je splnění níže uvedených kritérií. Unie vydavatelů uzavírá s vydavateli smlouvu jejíž součástí je cena za sledování titulu ve výzkumu. Cena za sledování titulů je určena podle jednotných pravidel a při výpočtu se vychází z více kritérií (ukazatelů). Výpočet provádí Unie vydavatelů. Proto vydavatel, který má zájem o zařazení svého titulu do MEDIA PROJEKTu kontaktuje sekretariát Unie vydavatelů (kontakt viz zápatí stránky).

 

Co musí splňovat titul, aby se mohl účastnit výzkumu Media projekt:

 

     1. Nově zařazovaný titul musí:

- být zařazen do evidence Ministerstva kultury ČR (MK ČR), což je všeobecná povinnost vyplývající z tiskového zákona.

- název titulu ve výzkumu musí odpovídat názvu zapsanému v evidenci MK ČR.

Kontrolu u nových titulů provádí při zařazování sekretariát Unie vydavatelů. Pokud se název titulu, pod nímž vydavatel žádá o jeho zařazení, nebude shodovat se záznamem v evidenci Ministerstva kultury ČR, bude titul zařazen pod názvem podle evidence MK ČR

2. Periodicita titulu. Sledovat lze tituly s denní až čtvrtletní periodicitou (je vázáno na metodiku výzkumu)

3. Nové tituly mohou být do výzkumu zařazeny až po jistě stabilizaci jejich postavení na trhu, proto existuje tzv. ochranná lhůta, po jejímž uplatnění až může být zahájeno dotazování jejich čtenosti:

Deníky – 12 vydání

Týdeníky – 12 vydání

Čtrnáctideníky – 6 vydání

Měsíčníky a tituly s delší periodicitou – 6 měsíců

Ochranná lhůta je platná bez výhrady. Vydavatel nemůže požadovat její zkrácení pro zařazení nového titulu.

4. Tituly lze nově zařazovat do výzkumu na začátku čtvrtletí v termínech daných harmonogramem. Vydavatel, který se výzkumu zatím neúčastní, by se měl přihlásit se zájmem o vstup do výzkumu nejméně 2 měsíce před zahájením kalendářního čtvrtletí, odkdy chce mít titul do výzkumu zařazen.

5. Titul musí být po dobu sledování v Media projektu zařazen do systému ověřování nákladu ABC ČR a plnit všechny podmínky stanovené ABC ČR tak, aby byly údaje o jeho nákladech zveřejňovány. Pokud titul není po uvedenou dobu v ABC ČR nebo nebyl zveřejňován, nebudou jeho výsledky zařazeny ve výstupech Media projektu za odpovídající období.

6. Za zařazení titulů a poskytování všech potřebných údajů o nich (například název, periodicita, zařazení v ABC ČR) odpovídá vydavatel.

7. V případě nejasností ohledně názvu titulu rozhoduje zápis ve veřejně přístupné evidenci Ministerstva kultury ČR.

8. Název titulu musí odpovídat celému názvu (textu) uvedenému v logu, které je vydavatel povinen dodat v elektronickém formátu při přihlašování titulu do výzkumu.

Za shodu názvu titulu a loga odpovídá vydavatel. Sekretariát Unie vydavatelů kontroluje shodu názvu a loga vždy u nově zařazovaných titulů a při změně loga nebo názvu titulů prováděné na žádost vydavatele.

V případě neshody názvu titulu a textu v logu sekretariát na rozdíl upozorní. Pokud vydavatel neprovede změnu sám, bude titul sledován pod názvem shodným s textem v logu (nelze měnit obsah loga).

       9. V průběhu dotazovacích čtvrtletí nelze tituly dodatečně zařazovat ani vyřazovat.

10. Všechny požadavky vydavatelů na zařazení titulů, které nejsou upraveny těmito pravidly, projedná a vyjádří se k nim výbor SVAT (možno v souladu se statutem výboru provést per rollam). V případě požadavků vydavatelů, které neodpovídají těmto pravidlům, odmítne tyto požadavky s odkazem na pravidla sekretariát Unie vydavatelů.