Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Novinky  | Politika ochrany osobních údajů

1. 1. 2018

Politika ochrany osobních údajů

Politika ochrany osobních údajů

 

UNIE VYDAVATELU, z.s. dále jen „spolek“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (tedy zejména za účelem vedení dokumentace členské základny, předepisování úhrad členských příspěvků a plateb za poskytované služby a k rozesílání pravidelných informací o činnosti spolku a pozvánek na akce spolku).

Osobní údaje, které spolek zpracovává jako samostatný správce dále nepředává třetí stranám jako zpracovatelům. Ve své činnosti spolek nevyužívá ani poskytovatele cloudových služeb nebo jiné dodavatele, kteří by osobní údaje pro něj zpracovávali.

Fyzické osoby, které by se cítily zpracováním jejich osobních údajů dotčeny se mohou obrátit přímo na spolek, nebo mají právo podat případnou stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Kontakt: www.uoou.cz

Na spolek je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

datové schránky, ID DS ug248z,

emailem na adrese unie@unievydavatelu.cz nebo

poštou na adrese UNIE VYDAVATELU, z.s., Na Florenci 35, 110 00 Praha 1.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na spolek obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na spolek obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Spolek nemá jmenovaného pověřence ochrany osobních údajů, protože ze zákona ani ze znění GDPR tato povinnost pro spolek nevyplývá. Případné námitky týkající se zpracování osobních údajů vyřizuje výkonný ředitel spolku, kterým je Ing. Václav Mach, tel. č. 222 329 730, email: vaclav.mach@unievydavatelu.cz, který je osobně k zastižení v kanceláři Unie vydavatelů na základě předběžné reservace termínu schůzky se sekretariátem spolku.