Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Unie vydavatelů  | Mediální data  | Výdaje na reklamu v tisku  | Pravidla pro zařazování titulů do monitoringu inzerce

Soubor platných pravidel pro zařazování a sledování titulů v monitoringu inzerce

Při stanovení pravidel týkajících se zařazování titulů a jejich sledování v monitoringu inzerce je třeba vzít v úvahu, že Unie vydavatelů není zadavatelem monitoringu, ale pouze jedním z jeho uživatelů, takže úplné dodržování pravidel vyžaduje konsensus s dodavatelem monitoringu  a případně dalšími uživateli jeho dat.

 

1. Periodicita titulů. Monitorovat a zaznamenávat samostatně tituly maximálně se čtvrtletní periodicitou. Speciální vydání s delší než čtvrtletní periodicitou sledovat a zaznamenávat:

- pouze, pokud o to vyjádří zájem vydavatel,

- pouze v případě, že tyto edice bude vydavatel dodávat bezplatně provozovateli monitoringu,

- data budou zaznamenávána spolu s daty o inzerci v hlavním titulu (v detailu budou samozřejmě odlišena).

 

     2. Monitorované tituly

Do monitoringu jsou zařazeny všechny tituly členů Unie vydavatelů se čtvrtletní a kratší periodicitou a tituly zařazené do systému ověřování nákladu periodického tisku ABC ČR a Media projektu s výjimkou:

- titulů pro děti do 12 let ,

- titulů životních příběhů, křížovek a jiných kvizů apod.,

pokud tyto tituly nebyly již do monitoringu zařazeny na základě požadavku jejich vydavatelů nebo potřeby trhu. Další tituly těchto skupin budou zařazeny pouze na žádost jejich vydavatele, který deklaruje, že celkový roční hrubý inzertní příjem zařazovaného titulu je nejméně 500 000 Kč.

 

     3. Zařazení nových titulů

Nový titul nespadající do kategorie uvedené v bodu 2 může být zařazen od začátku vydávání, zařazení nových titulů v průběhu roku provádí dodavatel monitoringu inzerce:

- podle potřeb uživatelů monitoringu a s cílem zachovat co nejkomplexnější přehled o mediálním trhu,

- na základě požadavku vydavatelů nových titulů,

- na základě požadavku Unie vydavatelů.

 

      4. Zařazování a vyřazování titulů mimo nové tituly

Na přelomu roku probíhá aktualizace seznamu monitorovaných titulů. v jejím rámci jsou:

- ze seznamu vyřazeny tituly, jejichž vydávání bylo ukončeno

- do seznamu zařazeny tituly, jejichž vydávání bylo zahájeno p v průběhu předchozího roku, do monitoringu ale nebyly zařazeny, ale jejich sledování je žádoucí, protože se jedná:

- o tituly členů Unie vydavatelů nespadající do kategorií uvedených v bodu 2

- monitoring inzerce v těchto titulech je třeba z důvodu zachování co nejpřesnějšího přehledu o celkovém reklamním trhu (u titulů nečlenů Unie vydavatelů). Zařazování těchto titulů probíhá obezřetně s přihlédnutím ke kapacitním možnostem dodavatele monitoringu.

 

5. Za správnost údajů o titulu v monitoringu inzerce (název, vydavatel, periodicita, ceníkové ceny) odpovídá dodavatel monitoringu inzerce. Dodavatel tyto údaje průběžně aktualizuje na základě informací z dodávaných výtisků titulů nebo na základě připomínek uživatelů dat monitoringu, pokud ověří, že tyto připomínky odpovídají skutečnosti (např. opět porovnáním údajů s dodanými výtisky titulu)

     6. Změna názvu titulu

Na základě faktu, že předplacený titul je dodavateli monitoringu inzerce zasílán na předplatné místo předplaceného titulu s jiným názvem, bere se za to, že titul je pokračováním předchozího titulu a dodavatele monitoringu provede v databázi změnu názvu titulu.

     7. Změna vydavatele titulu

Dodavatel monitoringu zajistí, aby pokud v průběhu roku dojde ke změně vydavatele titulu, byla v souhrnu danému vydavateli započtena jen ta část celkové ročního inzertního příjmu titulu, po kterou skutečně titul vydával, kdežto část za zbývající část roku byla započtena novému vydavateli titulu.

Změny dalších doplňujících údajů o titulech (např. periodicita) provádí dodavatel samostatně a průběžně na základě informací zjištěných z dodaných výtisků titulů.

     8. Zařazení titulů do žánrových skupin

U titulů zařazených do Media projektu dodavatel monitoringu zajistí jejich zařazení do stejných žánrových skupin, jako jsou uvedeny v prezentacích výsledků Media projektu. Další tituly zařadí podle zaměření analogicky titulům zařazeným do Media projektu a provede případnou úpravu zařazení podle požadavku unie vydavatelů.

9. Všechny požadavky vydavatelů na zařazení titulů, změny a podobně, které nejsou upraveny těmito pravidly, projedná a vyjádří se k nim výbor SVAT (možno v souladu se statutem výboru provést per rollam). V případě požadavků vydavatelů, které neodpovídají těmto pravidlům, odmítne tyto požadavky s odkazem na pravidla sekretariát unie vydavatelů.