Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Unie vydavatelů  | Mediální data  | Výzkum čtenosti  | Pravidla pro zařazení titulů do výzkumu

Soubor platných pravidel zařazování a sledování titulů ve výzkumu MEDIA PROJEKT

Jedná se o čistě organizační pravidla, která se netýkají metodických otázek, jako například limitů dosaženého počtu čtenářů pro zařazení titulů do výstupů, rozsahu publikovaných dat v AMR apod.

 

Media projekt

     1. Periodicita titulu. Sledovat lze tituly s denní až čtvrtletní periodicitou (je vázáno na metodiku výzkumu)

     2. Ochranná lhůta:

Deníky – 12 vydání

Týdeníky – 12 vydání

Čtrnáctideníky – 6 vydání

Měsíčníky a tituly s delší periodicitou – 6 měsíců

Ochranná lhůta je platná bez výhrady. Vydavatel nemůže požadovat její zkrácení pro zařazení nového titulu

3. Tituly lze nově zařazovat do výzkumu na začátku čtvrtletí v termínech daných harmonogramem na základě výzvy oběžníkem Unie vydavatelů. Toto pravidlo platí také pro vyřazení titulu. Všechny tituly, které nebudou vydavateli vyřazeny v termínech pro následující čtvrtletí podle harmonogramu, zůstanou ve sledování o dobu tohoto následujícího čtvrtletí a vydavatel uhradí platbu za jejich sledování.

4. Zařazení (vyřazení) titulu do výzkumu v průběhu roku je zpoplatněno. Konkrétní výše platby na titul se stanovuje podle pravidel pro výpočet výše plateb vydavatelů na Media projekt platných v sekci, v níž vydavatel na Media projekt platí. Výpočet se provádí podle známých dat (výzkum, MDS, ceník inzerce).

5. Titul musí být po dobu sledování v Media projektu zařazen do systému ověřování nákladu ABC ČR a plnit všechny podmínky stanovené ABC ČR tak, aby byly údaje o jeho nákladech zveřejňovány. Pokud titul není po uvedenou dobu v ABC ČR nebo nebyl zveřejňován, nebudou jeho výsledky zařazeny ve výstupech Media projektu za odpovídající období.

6. Za zařazení titulů a poskytování všech potřebných údajů o nich (například název, periodicita, zařazení v ABC ČR) odpovídá vydavatel.

7. V případě nejasností ohledně názvu titulu rozhoduje zápis ve veřejně přístupné evidenci Ministerstva kultury ČR (MK ČR).

     8. Nově zařazovaný titul musí:

- být zařazen do evidence MK ČR

- jeho název ve výzkumu musí odpovídat názvu zapsanému v evidenci MK ČR.

Kontrolu u nových titulů provádí při zařazování sekretariát Unie vydavatelů. Pokud se název titulu, pod nímž vydavatel žádá o jeho zařazení shodovat se záznamem v evidenci Ministerstva kultury ČR, bude titul zařazen pod názvem podle evidence MK ČR

9. Název titulu musí odpovídat celému názvu (textu) uvedenému v logu. V souladu s uvedeným v článcích 7 a 8 nejsou součástí názvu titulu různé claimy, motta a podobné texty, proto tyto texty nemohou být ani součástí log titulů používaných v dotazování.

Za shodu názvu titulu a loga odpovídá vydavatel. Sekretariát Unie vydavatelů kontroluje shodu názvu a loga vždy u nově zařazovaných titulů a při změně loga nebo názvu titulů prováděné na žádost vydavatele.

V případě neshody názvu titulu a textu v logu sekreatariát na rozdíl upozorní. Pokud vydavatel neprovede změnu sám, bude titul sledován pod názvem shodným s textem v logu (nelze měnit obsah loga).

10. Změna názvu titulu související například s relaunchem, fúzí více titulů apod. je možná. Není třeba nové zařazení titulu do výzkumu vázané na ochranné lhůty.

Změnu názvu titulu lze provést jen na celé čtvrtletí v rámci schvalování seznamů dotazovaných titulů a log.

- Nový název titulu musí být zapsán v evidenci MK ČR.

- Nový název musí odpovídat novému logu titulu.

- Data titulu pod starým a novým názvem lze spojit v klouzavé pololetí.

Titul, u něhož došlo ke změně názvu, musí být zařazen do dotazování nejméně na období jednoho čtvrtletí po změně názvu dotazován pod oběma názvy „nový název (dříve starý název)“. Doba, po níž je titul takto sledován činí maximálně 3 čtvrtletí po provedené změně názvu.

11. Zastavené tituly mohou být sledovány maximálně do konce běžícího dotazovacího čtvrtletí, pokud k zastavení dojde nebo je oznámeno po schválení seznamů na další čtvrtletí, tak titul zůstává zařazen do výzkumu po toto následující čtvrtletí, ale výsledek dotazování jeho čtenosti již není zařazen za toto čtvrtletí do výstupů (je vyznačeno v přehledu výsledkových médií a odvozených ukazatelů na toto čtvrtletí). Vydavatel uhradí platbu za sledování titulu i v tomto čtvrtletí, přestože výsledek již není zveřejněn ve výstupech.

V průběhu dotazovacích čtvrtletí nelze tituly dodatečně zařazovat ani vyřazovat.

12. V průběhu dotazovacího čtvrtletí (tj. kdykoliv po schválení finálního seznamu dotazovaných titulů a log na dané čtvrtletí) může vydavatel kdykoliv požádat o změnu loga titulu, pokud k ní dojde. Změna loga se uskuteční za úplatu hrazenou prostřednictvím Unie vydavatelů realizátorům.

      13. Schvalování výsledků

a) Všechny odvozené ukazatele zahrnující více jednotlivých vydavatelství nebo více titulů, než je obsaženo v definici odvozeného ukazatele konkrétního vydavatelství, musí projednat a schválit výbor SVAT.

b) Odvezený ukazatel vydavatel ve výstupech odpovídá vydavateli, s nímž byla uzavřena smlouva. V průběhu roku lze měnit název vydavatele nebo zařazení titulů do jeho ukazatele a tím také platby vydavatele za sledování jednotlivých titulů pouze na základě jasného listinného potvrzení o změně, například fúzi, převzetí, koupi apod.

 

 14. Zařazování titulů do žánrových skupin v prezentacích a tiskových zprávách

Žánrové skupiny titulů byly vytvořeny a schváleny výborem SVAT, včetně základního rozdělení titulů do těchto skupin. U nově sledovaných titulů se zařazení provádí podle návrhu vydavatele. Návrh vydavatele projedná výbor SVAT, který může návrh vydavatele odmítnout, pokud titul obsahem neodpovídá většině titulů zařazených do navržené skupiny. Výbor pak navrhne vlastní zařazení, které oznámí vydavateli.

Vydavatel může s ohledem na vývoj obsahu i designu konkrétního titulu nebo vývoj ostatních titulů dané žánrové skupiny požádat o přeřazení titulu do jiné žánrové skupiny. Návrh vydavatele projedná výbor SVAT, který může návrh vydavatele odmítnout, pokud titul obsahem neodpovídá většině titulů zařazených do navržené skupiny. Výbor pak navrhne vlastní zařazení, které oznámí vydavateli.

Tituly s převažujícím podílem bezplatné distribuce jsou zařazeny vždy do samostatné skupiny (Deníky zdarma, Časopisy zdarma).

15. Všechny požadavky vydavatelů na zařazení titulů, změny a podobně, které nejsou upraveny těmito pravidly, projedná a vyjádří se k nim výbor SVAT (možno v souladu se statutem výboru provést per rollam). V případě požadavků vydavatelů, které neodpovídají těmto pravidlům, odmítne tyto požadavky s odkazem na pravidla sekretariát Unie vydavatelů.