Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Evropští vydavatelé tisku a Microsoft požadují v Evropě australský arbitrážní mechanismus

22. 2. 2021

Evropští vydavatelé tisku a Microsoft požadují v Evropě australský arbitrážní mechanismus

Tisková zpráva Unie vydavatelů

Praha, 22. února 2021

 

Evropští vydavatelé tisku a Microsoft požadují v Evropě australský arbitrážní mechanismus, který zajistí, aby technologické společnosti ovládající přístup k síti spravedlivě odměňovaly vydavatele tisku za používání obsahu.

Evropští vydavatelé tisku a společnost Microsoft se dnes dohodli, že budou spolupracovat na řešení, které zajistí, aby evropští vydavatelé tisku dostávali zaplaceno za používání jejich obsahu platformami ovládajícími přístup k síti, které mají dominantní tržní sílu, v souladu s cíli nového odvozeného autorského práva vydavatelů na jednotném digitálním trhu EU. Směrnice o autorských právech bude implementována členskými zeměmi v červnu tohoto roku. Implementace se bude inspirovat novou australskou legislativou, která vyžaduje, aby technologické společnosti ovládající přístup k síti, na které se vztahuje tento zákon, sdílely své příjmy se zpravodajskými organizacemi.

Řešením by měla být možnost nařízení výše plateb za použití obsahu vydavatelů tisku těmito platformami v případě nedohody smluvních stran. Zároveň by legislativa měla zahrnovat ustanovení o rozhodčím řízení, aby bylo vždy zajištěno sjednání spravedlivých dohod. Tato ustanovení by měla vzít v úvahu model navrhovaný australským zákonem, který umožňuje rozhodčímu soudu určit spravedlivou cenu na základě posouzení výhod plynoucích každé ze stran z toho, že bude obsah zpráv přístupný na platformách těchto „správců přístupu k síti“. Poplatek by vycházel z nákladů na výrobu takového obsahu a zahrnoval by všechny přiměřené náklady, které by se tak přenášely také na samotné platformy.

Ačkoli vydavatelům tisku bylo v EU přiznáno odvozené právo autorské, jednání s digitálními platformami nepřináší spravedlivé výsledky, pokud nejsou podložena dalšími regulačními opatřeními omezujícími platformy s dominantní tržní silou prostřednictvím vhodných regulačních rámců, jako je zákon o digitálních trzích, zákon o digitálních službách nebo jiné národní zákony.

Evropské vydavatelské asociace (EMMA, ENPA, EPC, NME) a společnost Microsoft proto požadují, aby byl do evropského nebo vnitrostátního práva implementován rozhodčí mechanismus, který by vyžadoval, aby platformy ovládající přístup k síti platily za obsah tisku v plném souladu s právem vydavatele stanoveným ve směrnici 2019/790. Vítáme návrhy několika poslanců Evropského parlamentu na zavedení konečného rozhodčího mechanismu do příslušné legislativy. Je to nutné proto, že i když vydavatelé tisku mají odvozené právo, nemusí disponovat také ekonomickou silou k vyjednání spravedlivých a vyvážených dohod s těmito technologickými společnostmi. Hrozilo by tedy, že taková jednání nedopadnou úspěšně, nebo že digitální platformy raději zcela opustí trh.

Christian Van Thillo, předseda European Publishers Council, sdělill: „Vítáme, že společnost Microsoft uznává hodnotu, kterou náš obsah přináší klíčovým provozovatelům vyhledávačů a sociálních sítí, protože právě zde generují Google a Facebook drtivou většinu svých příjmů. Je zásadní, aby naše regulační orgány uznaly tento klíčový bod a nenechaly se zmást. Bylo by chybou si  myslet, že okrajové obchody týkající se jednoho samotného produktu jsou vlastním řešením. Ony jím určitě nejsou a podkopávají pouze odvozená autorská práva, která nám jako vydavatelům byla přiznána. Všichni vydavatelé by měli mít možnost uzavřít dohodu - nikdo z nich by neměl být vynechán“.

Fernando de Yarza, prezident News Media Europe, uvedl: „Zkušenosti ve Francii a Austrálii nám ukázaly, že existuje skutečná potřeba závazného nástroje k řešení inherentní nerovnováhy moci při vyjednávání s platformami ovládajícími přístup k síti, která podkopává potenciál evropského tiskového sektoru. Těšíme se na spolupráci s Microsoftem a dalšími společnostmi. Chceme v Evropě řešení, které umožní existenci zdravého a rozmanitého ekosystému online zpravodajských médií“.

Jean-Pierre de Kerraoul, prezident ENPA, uvedl: „Nezávislá žurnalistika je zásadní podmínkou pro zachování sociální soudržnosti a fungování demokracie. Internet a sociální média však nejsou příliš vstřícné ke svobodnému tisku. Tím byla těžce zasažena většina vydávaných titulů. Plně fungující a konkurenceschopný ekosystém posílí pluralitu médií a tím posílí demokratický diskurz. Demokracie spoléhá na svobodný tisk, aby zvládla těžká období. Jakýkoli legislativní návrh, který posiluje demokracii a podporuje svobodný tisk, by měl prosazovat i technologický průmysl, který je produktem stejných svobod a hodnot.“

Xavier Bouckaert, prezident EMMA připomněl: „Evropský Digital Market Act nebo jiné závazné nařízení by mělo stanovit pro platformy ovládající přístup k síti zvláštní povinnost poskytovat všem legálním publikacím a nabídkám obsahu nediskriminační přístup a spravedlivé podmínky pro jejich služby. Tento požadavek musí zahrnovat povinnost platforem s dominantním postavením na trhu zahájit jednání se všemi držiteli práv vydavatelů a nabídnout jim spravedlivou platbu za jejich obsah. Vítáme dnešní závazek, protože zahrnuje všechny vydavatele novin i časopisů.“

Casper Klynge, viceprezident společnosti Microsoft, zdůraznil: „Přístup k novému, obšírnému a do hloubky jdoucímu tiskovému zpravodajství je pro úspěch našich demokracií zásadní. Náš příspěvek k zachování a podpoře žurnalistiky není nic nového. V říjnu 2020 jsme zahájili novou iniciativu zaměřenou do investování a podpory místních médií. Velkou část z příjmů Microsoft News sdílíme zpět s vydavateli tisku. Tato iniciativa je tedy pouze dalším logickým krokem.“

Václav Mach, výkonný ředitel Unie vydavatelů, který v letech 2008 - 2017 působil v rámci mezinárodní korporace Microsoft na pozici ředitele pro vládní vztahy a legislativu v regionu střední a východní Evropy, přivítal výše uvedenou deklarovanou podporu a odpovědný přístup ze strany této společnosti, když uvedl: „Oceňuji, že jako první z digitálních platforem se ke své spoluzodpovědnosti za dopady digitální transformace na vydavatelské odvětví plně přihlásila právě společnost Microsoft. Pevně věřím, že čeští zákonodárci se ze situace v Austrálii poučí a také inspirují.“

Kontakty pro média:

- Ilias Konteas - EMMA

ilias.konteas@magazinemedia.eu | +32 494 074 413| www.magazinemedia.eu

- Ilias Konteas - ENPA

ilias.konteas@enpa.eu | +32 2 536 06 03 | www.enpa.eu

- Angela Mills Wade - EPC

Angela.MillsWade@epceurope.eu | +32 2 231 12 99 | www.epceurope.eu

- Wout van Wijk - NME

wout.vanwijk@newsmediaeurope.eu | +32 473 685864 | www.newsmediaeurope.eu

- Sabina Gockel - Microsoft

sabinag@microsoft.com | +32 487 635 145 | www.blogs.microsoft.com/eupolicy

- Václav Mach - Unie vydavatelů

vaclav.mach@unievydavatelu.cz | +420 608 014 683 | www.unievydavatelu.cz