Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Od ledna začalo portugalské předsednictví Rady EU

4. 1. 2021

Od ledna začalo portugalské předsednictví Rady EU

Pro portugalské předsednictví v Radě Evropské unie (EU) bude velmi důležité posílit odolnost Evropy a důvěru jejích občanů v evropský sociální model, podporovat Unii založenou na sdílených hodnotách solidarity, konvergence a soudržnosti a schopnost Unie provádět koordinovaná opatření k zotavení se z krize.

 

Proto bude předsednictví pracovat na třech hlavních prioritách:

• Podporovat oživení Evropy prostřednictvím klimatické a digitální transformace.

• Implementovat sociální pilíř Evropské unie jako klíčový prvek pro zajištění spravedlivého průběhu klimatické a digitální transformace bez vyloučení

• Posílit strategickou autonomii Evropy a udržet ji otevřenou světu

 

Tyto priority budou realizovány prostřednictvím pěti hlavních směrů činnosti:

Odolná Evropa - podporovat evropské oživení, soudržnost a hodnoty

• Zahájit provádění nového Víceletého finančního rámce (VFR) a nástroje Next Generation (EU nové generace) a příslušného Nástroje pro obnovu a odolnost, aby se Evropa zotavila z krize a položila základy udržitelného růstu a vytváření pracovních míst.

• Hájit základní hodnoty EU, bránit a upevňovat právní stát a demokracii, bojovat proti všem formám diskriminace, podporovat pluralitu v médiích a bojovat proti dezinformacím. Bojovat proti terorismu a projevům nenávisti, včetně jejich projevů online.

• Snížit vnější závislost EU na zboží a kritických technologiích, investovat do inovací a zlepšit bezpečnost potravin.

• Hájit autonomii Evropy rozvojem dynamické průmyslové strategie, která podporuje evropské výrobní řetězce a věnuje pozornost posilování malých a středních podniků (MSP) a odvětví nejvíce zasažených krizí.

• Diverzifikovat evropskou produkci a přistupovat k externím dodavatelům do EU a globálním dodavatelským řetězcům s cílem snížit vnější závislost Evropy na zboží a kritických technologiích a zlepšit bezpečnost potravin.

• Věnovat pozornost hospodářským odvětvím nejvíce zasaženým krizí, zejména cestovnímu ruchu a kreativnímu průmyslu.

• Posílit systém EU pro řešení krizí s cílem dosáhnout větší odolnosti a koordinace při reakci na katastrofy a chránit kritické infrastruktury, včetně úsilí o posílení Mechanismu civilní ochrany Unie a posílení jejích schopností při monitorování a reakci na infekční choroby.

• Pokračovat v jednání o novém Paktu o migraci a azylové politice s cílem zavést komplexní a integrovaný celoevropský přístup, dosáhnout rovnováhy mezi prevencí nelegálního přistěhovalectví, podporou udržitelných kanálů pro legální migraci a integrací migrantů zaměřenou na ochranu lidských práv.

 

Zelená Evropa - podpora pozice EU jako lídra v klimatické oblasti

• Budovat kapacity pro přizpůsobení se dopadům změny klimatu a podporovat konkurenční výhody odolného uhlíkově neutrálního ekonomického modelu.

• Upřednostnit implementaci Evropské zelené dohody v rámci udržitelného hospodářského oživení.

• Schválit první Evropský zákon o klimatu a podpořit veškeré úsilí o to, aby se Evropa do roku 2050 stala prvním uhlíkově neutrálním kontinentem; zajistit společný závazek snížit do roku 2030 emise CO2 nejméně o 55% ve srovnání s rokem 1990.

• Usnadnit přechod na konkurenceschopnou a uhlíkově neutrální ekonomiku a podporovat udržitelný růst, oběhové hospodářství a také inovace a zabezpečení dodávek energie.

• Podporovat inovace, digitální transformaci a udržitelné hospodaření s přírodními zdroji venkova a upřednostňovat pokračující jednání o reformě společné zemědělské politiky.

• Podporovat zachování a udržitelné využívání zdrojů oceánů a moří a klást důraz na rozvoj modré (oceánské) ekonomiky, integrovanou námořní politiku a provádění společné politiky rybolovu.

 

Digitální Evropa - urychlit digitální transformaci ve službách občanů a podniků

• Urychlit digitální transformaci jako hybnou sílu hospodářského růstu a podporovat vedoucí postavení Evropy v oblasti digitálních inovací a digitální ekonomiky.

• Podporovat nová digitální řešení a strategie pro zelenou transformaci, v oblasti zdraví, výzkumu a inovací, průmyslového vlastnictví, spravedlnosti a mobility.

• Podporovat lepší přístup ke kvalitním datům a informacím a k jejich sdílení s cílem usnadnit život občanů, zejména vytvořením evropské digitální identity, a také pracovat na technologiích ve službách lidí, spravedlivé a konkurenceschopné ekonomiky, při plném respektování hodnot demokratické, otevřené a udržitelné společnosti.

• Věnovat pozornost univerzálnímu rozvoji digitálních dovedností, které umožní pracovníkům přizpůsobit se novým výrobním procesům, například prostřednictvím distanční výuky v rámci celoživotního vzdělávání.

• Zviditelnit zavádění nejlepších digitálních best practices při modernizaci veřejné správy, zejména prostřednictvím umělé inteligence.

• Podporovat konkurenceschopný vesmírný sektor integrovaný do ekonomiky, který maximalizuje využití vesmírných dat a technologií v podnicích a ve veřejných rozvojových programech.

 

Sociální Evropa - prosazovat a posilovat evropský sociální model

• Podporovat a posilovat evropský sociální model, šířit mezi občany důvěru, aby se vzpamatovali z krize a čelili klimatické a digitální transformaci. Zajistit, aby nikdo nezůstal pozadu.

• Dát konkrétní význam Evropskému pilíři sociálních práv v životě občanů a uspořádat v květnu v Portu evropský Social Summit, který dá politický impuls k provádění evropského pilíře sociálních práv a jeho akčního plánu.

• Podporovat diskusi o posílení postavení občanů v digitální oblasti, o budoucnosti práce a důstojné práci, přiměřených minimálních mzdách a o rozvoji kvalifikací a dovedností vhodných pro moderní digitální ekonomiku.

• Věnovat pozornost rovnosti žen a mužů a politikám v boji proti diskriminaci, chudobě a sociálnímu vyloučení, včetně zvláštní ochrany zranitelnějších skupin.

• Podporovat užší spolupráci mezi členskými státy v oblasti zdraví podporou opatření nezbytných ke zvýšení schopnosti zdravotnických služeb reagovat na ohrožení veřejného zdraví.

 

Globální Evropa - podporovat otevřenost Evropy světu

• Přispět k účinnému multilateralismu a geopolitickému postavení EU jako globálního hráče.

• Obhajovat mezinárodní partnerství zaměřená na výsledky v oblasti rozvoje a podporovat debatu o lidském rozvoji, zejména v oblasti zdraví a vzdělávání, včetně rovnosti žen a mužů a perspektiv posílení postavení žen.

• Usilovat o vedoucí postavení Evropy při konsolidaci otevřeného systému mezinárodního obchodu založeného na pevných pravidlech a prosazování silné a spravedlivé obchodní agendy.

• Aktivně se účastnit přípravy 6. summitu EU-Africká unie s cílem upevnit vzájemně plodné partnerství.

• Poskytnout nový politický impuls vztahům se sousedy v jižním Středomoří.

• Monitorovat hrozby, kterým čelí partneři v Latinské Americe.

• Posílit dialog s USA jako strategickým partnerem ve všech oblastech, s cílem plně využít potenciál transatlantických vztahů.

• Zintenzivnit dialog a spolupráci s Indií v politické, ekonomické a obchodní oblasti a také uspořádat setkání evropských lídrů s indickým předsedou vlády v květnu v Portu.

• Upřednostnit komplexní, vyvážené a spravedlivé budoucí partnerství mezi EU a Spojeným královstvím při respektování zájmů Unie a členských států.

• Podporovat úvahy o námořní bezpečnosti na základě aktuálního posouzení hrozeb v důležitých námořních oblastech, jako je Guinejský záliv a Atlantik.

zdroj: EMMA - ENPA Weekly Monitoring, 4. ledna 2021