Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Aktuality  | Co je opravdu obsahem článků 11 a 13 návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu

22. 8. 2018

Co je opravdu obsahem článků 11 a 13 návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu

Již několik měsíců probíhají v Radě Evropy a Evropském parlamentu jednání o návrhu směrnice EU o autorském právu na jednotném digitálním právu. Doposud se tak dělo bez širšího zájmu s výjimkou zainteresovaných stran nebo odborníků.

V poslední době ale projednávání návrhu vstoupilo do klíčového stádia, kdy bulharské předsednictví Rady Evropy formulovalo svůj kompromisní návrh textu směrnice a také Výbor pro právní záležitosti JURI Evropského parlamentu schválil kompromisní návrh zpravodaje, kterým je poslanec Axel Voss.

A právě nyní jsme se stali svědky ostrých diskusí, které se postupně přenáší i do širšího veřejného prostoru, o některých ustanoveních návrhu. Jedná se především o články 11 a 13 týkající se práv vydavatelů k jimi vytvořenému obsahu v podmínkách digitálního trhu a pravidel jejich uplatňování. Z hlediska vydavatelů, o čemž vládne takřka úplný konsensus mezi vydavateli a vydavatelskými asociacemi v celé Evropě, jsou právě ustanovení článků 11 a 13 klíčová, protože mají vytvořit legální prostor, aby vydavatelé mohli podnikat kroky k ochraně svých práv v digitálním prostředí, zejména prosazovat svoje práva v případě digitálních platforem, které na základě využívání obsahu vytvořeného vydavateli provozují některé své služby, z nichž získávají ohromné finanční prostředky.

Vzhledem k dominaci těchto platforem dochází k pokřivení mediálního trhu a prostředky, které provozovatelé platforem získávají, se nedostávají zvláště při produkování kvalitního profesionálního obsahu produkovaného vydavateli tisku. Přitom tento obsah na jedné straně poskytuje pravdivé, rozmanité, pluralitní informace, které jsou nezbytné pro formování názorů evropských obyvatel a udržování demokratických hodnot, které jsou jedním ze základních předpokladů existence evropských společností. Na druhé straně tento kvalitní obsah umožňuje, aby fungovaly služby, které jej masově bezplatně využívají ke svým komerčním účelům, protože bez možnosti využívat kvalitní, profesionálně vytvářený a důvěryhodný obsah by tyto služby fungovaly o hodně méně a tím by také nepřinášely takové zisky.

Jediným řešením se v takové situaci jeví vytvořit novou právní rovnováhu mezi dominantními službami na jedné straně a vydavateli jako poskytovateli skutečného obsahu na straně druhé. Formulování podmínek této rovnováhy je právě obsahem článků 11 a 13 směrnice.

Z různých stran se objevilo obrovské množství námitek, že tato práva nebudou fungovat, poškodí vydavatele a podobně. Navíc se stále objevují také doslova mýty o tom, jak kvalitní a důvěryhodné informace zmizí z vyhledávacích, agregačních a podobných služeb, internet bude ještě více zaplaven nedůvěryhodným obsahem. Nezřídka se také hovoří o tom, že internet bude cenzurován a podobně.

Abychom tyto mýty vyvrátili, přinášíme zde českou a anglickou verzi textu článků 11 a 13 návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, jak byl schválen Výborem pro právní záležitosti Evropského parlamentu. Pevně věříme, že holý text ustanovení směrnice vyvrátí všechny dezinformace, které se objevují v různých spamových kampaních, kterým jsou vystaveni politici i další osoby.

 


 

Článek 11

Ochrana tiskových publikací týkající se jejich digitálního použití

1. Členské státy poskytnou vydavatelům tiskových publikací práva stanovená v článku 2 a čl. 3 odst. 2 směrnice 2001/29/ES, aby mohly získat spravedlivou a přiměřenou odměnu za digitální využití svých tiskových publikací prostřednictvím poskytovatelů služeb informační společnosti.

1a. Práva uvedená v odstavci 1 nebrání zákonnému soukromému a nekomerčnímu využití tiskových publikací jednotlivci.

2. Práva uvedená v odstavci 1 zůstávají nedotčena a v žádném případě neovlivní žádná práva stanovená v právu Unie autorům a jiným nositelům práv, pokud jde o díla a jiné dotčené věci obsažené v tisku. Taková práva nesmějí být uplatněna vůči těm autorům a jiným držitelům práv a zejména je nesmí zbavit jejich práva využívat svá díla a jiné dotčené věci nezávisle na tiskových publikacích, ve kterém jsou zahrnuty.

2a. Práva uvedená v odstavci 1 se nevztahují na provádění hyperlinkování.

3. Články 5 až 8 směrnice 2001/29/ES a směrnice 2012/28/EU se použijí obdobně s ohledem na práva uvedená v odstavci 1.

4. Práva uvedená v odstavci 1 uplynou 5 20 let po zveřejnění tiskové publikace. Tento termín se vypočítá od prvního dne ledna roku následujícího po datu zveřejnění.

Právo uvedené v odstavci 1 se nepoužije se zpětným účinkem.

4a. Členské státy zajistí, aby autoři dostávali odpovídající část dodatečných příjmů, které vydavatelé tisku dostávají za použití tiskových publikací poskytovateli služeb informační společnosti.

 

Článek 13

Používání chráněného obsahu poskytovateli služeb online sdílení obsahu

-1a. Aniž je dotčen čl. 3 odst. 1 a 2 směrnice 2001/29/ES poskytovatelé služeb online sdílení obsahu provádí akt komunikace s veřejností a uzavírají s nositeli práv spravedlivé a vhodné licenční dohody, pokud držitel práv nechce udělit licenci nebo licence nejsou k dispozici. Licenční smlouvy uzavřené poskytovateli služeb online sdílení obsahu s držiteli práv se vztahují na odpovědnost za díla odeslaná uživateli jejich služeb v souladu s podmínkami uvedenými v licenční smlouvě za předpokladu, že tito uživatelé tak nekonají pro komerční účely nebo nejsou držitelem práv nebo jeho zástupcem.

1. Poskytovatelé služeb online sdílení obsahu uvedených v paragrafu -1a ve spolupráci s nositeli práv přijmou vhodná a přiměřená opatření, aby zajistily fungování licenčních smluv, které dohodnou s nositeli práv o použití svých děl nebo jiných dotčených věcí v těchto službách .

Při neexistenci licenčních smluv s nositeli práv, poskytovatelé služeb sdílení online obsahu ve spolupráci s držiteli práv přijmou vhodná a přiměřená opatření vedoucí k nedostupnosti děl nebo jiných dotčených věcí porušujících autorská nebo souvisejících práv nebo jiných předmětů v těchto službách, -přitom díla a další dotčené věci neporušující právo zůstanou přístupné.

1a. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé služeb online sdílení obsahu uvedení v předchozích pododstavcích uplatňovali uvedená opatření na základě příslušných informací poskytnutých nositeli práv.

Poskytovatelé služeb online sdílení obsahu musí být transparentní vůči držitelům práv a musí informovat nositele práv o použitých opatřeních, jejich provádění, případně, pokud to odpovídá, pravidelně podávat zprávy o používání děl a jiných dotčených věcí.

1.b Členské státy zajistí, aby zavedení těchto opatření bylo přiměřené a zajistilo rovnováhu mezi základními právy uživatelů a držitelů práv a bylo v souladu s článkem 15 směrnice 2000/31/ES v případě potřeby neuloží obecnou povinnost  poskytovatelům služeb online sdílení obsahu, aby sledovali informace, které přenášejí nebo ukládají.

2. Aby se zabránilo zneužívání nebo omezení při výkonu výjimek a omezení autorského práva, členské státy zajistí, aby poskytovatelé služeb uvedení v odstavci 1 zavedli účinný a rychlý mechanismus podávání stížností a nápravy, který je uživatelům k dispozici v případě sporů o uplatňování opatření uvedených v odstavci 1. Jakákoli stížnost podaná v rámci takových mechanismů bude zpracována bez zbytečného odkladu. Držitelé práv by měli rozumně odůvodnit své rozhodnutí, aby se vyhnuli libovolnému zamítnutí stížností.

Navíc v souladu se směrnicí 95/46/ES, směrnicí 2002/58/ES a obecným nařízením o ochraně osobních údajů by opatření uvedená v odstavci 1 neměla vyžadovat identifikaci jednotlivých uživatelů a zpracování jejich osobních údajů.

Členské státy rovněž zajistí, aby uživatelé v souvislosti s uplatňováním výše uvedených opatření měli přístup k soudu nebo jinému příslušnému justičnímu orgánu k uplatnění užití výjimky nebo omezení autorských práv.

3. Členské státy usnadňují, kde je to vhodné, spolupráci mezi poskytovateli služeb sdílení obsahu, poskytovateli služeb informační společnosti, uživateli a nositeli práv prostřednictvím dialogů zúčastněných stran s cílem vymezit osvědčené postupy pro provádění opatření uvedených v odstavci 1 takovým způsobem, který je přiměřený a účinný, přičemž se mimo jiné zohlední povaha služeb, dostupnost technologií a jejich účinnost s ohledem na technologický vývoj.

 


Article 11

Protection of press publications concerning digital uses

 

1. Member States shall provide publishers of press publications with the rights provided for in Article 2 and Article 3(2) of Directive 2001/29/EC so that they may obtain fair and proportionate remuneration for the digital use of their press publications by information society service providers.

 

1a. The rights referred to in paragraph 1 shall not prevent legitimate private and non-commercial use of press publications by individual users.

 

2. The rights referred to in paragraph 1shall leave intact and shall in no way affect any rights provided for in Union law to authors and other rightholders, in respect of the works and other subject-matter incorporated in a press publication. Such rights may not be invoked against those authors and other rightholders and, in particular, may not deprive them of their right to exploit their works and other subject-matter independently from the press publication in which they are incorporated.

 

2a. The rights referred to in paragraph 1 shall not extend to acts of hyperlinking.

 

3. Articles 5 to 8 of Directive 2001/29/EC and Directive 2012/28/EU shall apply mutatis mutandis in respect of the rights referred to in paragraph 1.

 

4. The rights referred to in paragraph 1 shall expire 5 20 years after the publication of the press publication. This term shall be calculated from the first day of January of the year following the date of publication.

 

The right referred to in paragraph 1 shall not apply with retroactive effect.

 

4a. Member States shall ensure that authors, receive an appropriate share of the additional revenues press publishers receive for the use of a press publication by information society service providers.

 

Article 13

Use of protected content by online content sharing service providers

-1a. Without prejudice of Art. 3 (1) and (2) of the Directive 2001/29/EC online content sharing service providers perform an act of communication to the public and shall conclude fair and appropriate licensing agreements with rightholders, unless the rightholder does not wish to grant a license or licenses are not available. Licensing agreements concluded by the online content sharing service providers with rights holders shall cover the liability for works uploaded by the users of their services in line with terms and conditions set out in the licensing agreement, provided that these users do not act for commercial purposes or are not the rightholder or his representative.

 

1. Online content sharing service providers referred to in paragraph -1a shall, in cooperation with rightholders, take appropriate and proportionate measures to ensure the functioning of licensing agreements where concluded with rightholders for the use of their works or other subject-matter on those services.

 

In the absence of licensing agreements with rightsholders online content sharing service providers shall take, in cooperation with rightholders, appropriate and proportionate measures leading to the non-availability of copyright or related-right infringing works or other subject-matter on those services, while non-infringing works and other subject matter shall remain available.

 

1a. Member States shall ensure that the online content sharing service providers referred to in the previous sub-paragraphs shall apply the above mentioned measures based on the relevant information provided by rightholders.

 

The online content sharing service providers shall be transparent towards rightholders and shall inform rightholders of the measures employed, their implementation, as well as when relevant, shall periodically report on the use of the works and other subject-matter.

 

1.b Members States shall ensure that the implementation of such measures shall be proportionate and strike a balance between the fundamental rights of users and rightholders and shall in accordance with Article 15 of Directive 2000/31/EC, where applicable not impose a general obligation on online content sharing service providers to monitor the information which they transmit or store.

 

2. To prevent misuses or limitations in the exercise of exceptions and limitations to copyright law, Member States shall ensure that the service providers referred to in paragraph 1 put in place effective and expeditious complaints and redress mechanisms that are available to users in case of disputes over the application of the measures referred to in paragraph 1. Any complaint filed under such mechanisms shall be processed without undue delay. The rightholders should reasonably justify their decisions to avoid arbitrary dismissal of complaints.

 

Moreover, in accordance with Directive 95/46/EC, Directive 2002/58/EC and the General Data Protection Regulation, the measures referred to in paragraph 1 should not require the identification of individual users and the processing of their personal data.

 

Member States shall also ensure that, in the context of the application of the measures referred to above, users have access to a court or other relevant judicial authority to assert the use of an exception or limitation to copyright rules.

 

3. Member States shall facilitate, where appropriate, the cooperation between the online content sharing service providers information society service providers, users and rightholders through stakeholder dialogues to define best practices for the implementation of the measures referred to in paragraph 1 in a manner that is proportionate and efficient, taking into account, among others, the nature of the services, the availability of technologies and their effectiveness in light of technological developments.