Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Unie vydavatelů  | Mediální data  | Ověřování nákladu tisku  | Jak se zapojit do ověřování nákladu ABC ČR

Jak se zapojit do ověřování nákladu tisku ABC ČR

Účast v systému ověřování nákladu tisku ABC ČR je základním způsobem, jak vydavatel poskytuje transparentní údaje o distribuci jím vydávaných titulů ostatním subjektům působícím na mediálním a reklamním trhu.

Evidenci a ověřování nákladů zajišťuje ABC ČR prostřednictvím své kanceláře. ABC ČR je členem mezinárodní asociace IF ABC a metodika ověřování, kterou používá, odpovídá vzorům celosvětově stanoveným právě IF ABC.

1. Ověřování nákladů probíhá ve dvou samostatných systémech:

A. V systému ověřování nákladů periodických publikací distribuovaných formou předplatného nebo prodávaných v pultovém či ostatním prodeji, nebo v elektronických verzích. V tomto systému se ověřování řídí Metodikou pro ověřování nákladů periodického tisku v systému ABC ČR . V systému jsou ověřovány tituly, které mají stanovenu cenu konečné spotřeby pultového prodeje, tj. cenu, která je uváděna na obálce titulu nebo v tiráži. Po úspěšně absolvovaném vstupním ověřování, které prokáže, že účetní evidence vydavatele splňuje všechna kritéria řádného prokazování jednotlivých druhů nákladů, je s vydavatelem podepsána smlouva o poskytování standardních, popř. nadstandardních služeb. Na základě standardní smlouvy ABC ČR u periodického tisku ověřuje a publikuje tištěný a prodaný náklad, kdy prodaný náklad je součtem výtisků prodávaných v rámci pultového prodeje, předplatného, ostatního prodeje elektronických verzích prodávaných za minimálně 51 % ceny konečné spotřeby hlavního tištěného titulu (tzv. EV1). Pro všechny výtisky započtené do prodaného nákladu platí podmínka, že za ně vydavatel musí inkasovat minimálně 51 % ceny konečné spotřeby pultového prodeje. U suplementů je namísto prodaného nákladu zveřejňován a ověřován vkládaný náklad. ABC ČR poskytuje rovněž nadstandardní služby, mezi které patří ověřování výtisků prodávaných za cenu nižší než 51 % ceny konečné spotřeby, případně distribuovaných zdarma na náklady vydavatelství. Jedná se o řízenou a ostatní distribuci a elektronické verze prodávané za 35 až 50,99 % ceny konečné spotřeby hlavního tištěného titulu (tzv. EV2). Dalšími nadstandardními službami jsou ověřování souhrnných nákladů, do této kategorie je zahrnuto publikování souhrnných údajů o jednotlivých cenově rozlišených titulech, a ověřování celkově distribuovaného nákladu, který je součtem prodaného a distribuovaného nákladu.

B. V systému ověřování inzertních a účelových publikací. Zde jsou ověřovány publikace, které slouží k propagaci firem, výrobků a služeb, k inzerci nebo k jinému komečnímu záměru. Zájemcům jsou tyto publikace dostupné zpravidla zdarma, za členský nebo jiný poplatek, který není cenou publikace. Podmínkou také je, aby titul vycházel pod stejným názvem alespoň jednou ročně. V tomto systému se ověřování řídí Metodikou ABC ČR pro ověřování nákladů inzertních a účelových publikací. Podle metodiky ověřování jsou nahlášené údaje od vydavatelů okamžitě po zpracování publikovány a poté následně jsou tato data jednou za půl roku ověřena. Ověřuje se celé dané pololetí. Povinně je ověřován tištěný náklad, jako nadstandardní službu je poté možno ověřovat řízenou distribuci nebo počet distribučních míst.

 

2. Podmínky a postup přijímání:

  1. 1. Do systému ABC ČR se může zapojit každé vydavatelství, které vyjádří svůj souhlas s metodikou a projdou vstupním ověřování.
  2. 2. Vydavatel přihlašuje svůj titul do systému ověřování u Kanceláře ABC ČR prostřednictvím formuláře, který je dostupný spolu s dalšími dokumenty jako ceník služeb, metodiky ověřování atd. na webu http://www.abccr.cz/zapojeni-do-systemu-overovani/.

Postup přijímání:

- podání přihlášky k ověřování nákladu tisku v systému ABC ČR,

- úspěšné absolvování vstupního ověřování (viz níže),

- uzavření smlouvy s ABC ČR o poskytování služeb, ve které se vydavatelství zaváže poskytovat údaje o nákladu, které jsou specifikované touto metodikou,

- předložení ověřitelných údajů o průměrných nákladech tisku za posledních šest uzavřených měsíců,

- zaplacení poplatků za služby v systému ABC ČR.

- smluvní zajištěním u všech distribučních společností, které pro distribuci pultového prodeje používá, pravidelné zasílání hlášení o pultovém prodeji ověřovaného titulu přímo ABC ČR,

 - vyslovení souhlasu a smluvní zajištění provádění ověřování pultového prodeje 1 x ročně u všech distribučních společností, které pro distribuci pultového prodeje používá,

- v případě zveřejňování a ověřování elektronické verze zaslání příslušného odkazu na elektronickou verzi hlavního tištěného titulu,

V případě periodického tisku navíc:

- smluvní zajištěním u všech distribučních společností, které pro distribuci pultového prodeje používá, pravidelné zasílání hlášení o pultovém prodeji ověřovaného titulu přímo ABC ČR,

 - vyslovení souhlasu a smluvní zajištění provádění ověřování pultového prodeje 1 x ročně u všech distribučních společností, které pro distribuci pultového prodeje používá,

- v případě zveřejňování a ověřování elektronické verze zaslání příslušného odkazu na elektronickou verzi hlavního tištěného titulu,

 

Vstupní ověřování

U nově přijímaných titulů se před pravidelným zveřejňováním dat provádí ověřování právě uplynulého pololetí dle všech ustanovení metodiky platné v době ověřování. Na základě vstupního ověřování manažer ABC ČR rozhodne, zda je předložená účetní dokumentace dostačující k pravidelnému ověřování. U periodického tisku po podání přihlášky uskuteční ABC ČR 4-5 kontrolních nákupů v různých segmentech distribuční sítě. Pokud vydavatelství využívá distribuční síť, která není dostupná ostatním vydavatelům nebo není běžně ostatními vydavateli využívána, musí poskytnout ABC ČR takové podklady, aby v této síti mohlo uskutečnit kontrolní nákupy. Nedostatky ve vedení potřebné dokumentace musí vydavatelství odstranit před podpisem smlouvy a před vstupem do pravidelného ověřování. Za vstupní ověřování ABC ČR účtuje částky odpovídající ceníku ověřování jednoho ověřovaného období.