Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
Domácí stránka  | Unie vydavatelů  | Informace o Unii vydavatelů  | Staňte se členem Unie vydavatelů

Staňte se členem Unie vydavatelů

1. Co vám přinese členství v Unii vydavatelů

Unie vydavatelů vznikla v roce 1991 a je dosud jediným profesním sdružením vydavatelů tisku v ČR.

Činnost Unie vydavatelů se zaměřuje především na:

- chránit zájmy vydavatelů periodického tisku v ČR, svobodu vydavatelského podnikání, svobodu tisku či výměny informací a sledovat z tohoto hlediska situaci v ČR;

- pomáhat při vytváření příznivého prostředí pro vydavatelskou činnost z hlediska legislativy a ekonomických podmínek. V rámci této činnosti se Unie vydavatelů soustřeďuje na provádění aktivit zaměřených především na:

- výzkum mediálního trhu

- podporu inzerce v periodickém tisku

- podporu čtení periodického tisku.

 

Další zaměření činnosti Unie vydavatelů vyplývá z jejího poslání, které je uvedeno na samostatné straně "Poslání a cíle".

V rámci činností Unie vydavatelů vzniká řada informací, materiálů a podkladů, které mohou vydavatelé využít při své práci. Je vhodné, aby se do aktivit vycházejících z výše uvedených směrů zapojil co největší počet vydavatelů. Každá člen má možnost se prostřednictvím orgánů Unie vydavatelů podílet na formování stanovisek vydavatelů ke všem zásadním otázkám mediální politiky.

V současné době se Unie vydavatelů například intenzivně věnuje prosazení snížení sazby DPH pro periodický tisk od roku 2016. Snížení sazby DPH by podle našeho názoru založeného na datech i zkušenostech přineslo prostředky, které by vydavatelé mohli využít například ke zkvalitnění nebo rozšíření obsahu periodického tisku či je využít k technologickým inovacím. Absolvovali jsme již řadu jednání se zástupci naší politické reprezentace. Při těchto jednáních je výhodou, pokud se Unie vydavatelů můžeme prezentovat jako sdružení co největšího počtu subjektů působících ve vydavatelském oboru.

 

Svým vstupem do naší asociace vydavatelé na jedné straně napomáhají rozšiřování aktivit Unie vydavatelů směřujících k podpoře a rozvoji trhu periodického tisku. Na druhé straně svým zapojením do činnosti Unie vydavatelů získají také mnoho přínosů, které mohou využít ve svém podnikání.

- Vstupem do Unie vydavatelů získají všichni pracovníci členského vydavatelství přednostní přístup k řadě informací a materiálů, jež budou moci uplatnit v obchodní činnosti i obsahu svých titulů, a to prostřednictvím webové stránky a dalších informačních materiálů poskytovaných Unií vydavatelů.

- Webová stránka www.unievydavatelu.cz je hlavním informačním prostředkem soustřeďujícím přehled o trendech na tiskovém trhu, výzkumná data a zprávy, případové studie, informace zaměřené na podporu inzerce a trhu. Unie vydavatelů prostřednictvím webu zprostředkovává také zajímavé a praktické informace ze zahraničí.

- Důležitým přínosem je zařazení člena Unie vydavatelů do databáze kontaktů a obchodních údajů, která je součástí uvedeného webu a umožňuje širokému okruhu zájemců přístup k těmto údajům přímo a cíleně nebo nepřímo prostřednictvím vyhledavačů a podpory SEO.

- V rámci přístupu do členské části webu Unie vydavatelů získá vydavatel přehled o projednávání různých odborných témat v rámci řídících orgánů a odborných těles působících v naší asociaci.

- Členství v Unii vydavatelů dává možnost zapojení do projektu podpory čtení tisku zaměřeného v současné době především na prezentaci pozitivního přínosu čtení tisku pro rozvoj myšlení, představivosti a orientovaného na děti, mládež ale také například rodiče.

- Členové Unie vydavatelů pravidelně dostávají měsíční E-mailový zpravodaj, který přináší přehledně strukturované informace o událostech a činnosti v rámci Unie vydavatelů, výběr nejzajímavějších oborově zaměřených informací ze zahraničí, přehled důležitých událostí na českém tiskovém trhu či informace o připravovaných akcích pořádaných doma a zejména v zahraničí. Členům je zasílán Newsletter, který obsahuje výběr nejzajímavějších zpráv převzatých ze zahraničních zdrojů, které se opět týkají především novinek, nových trendů nebo zajímavých událostí ve vydavatelském průmyslu v zahraničí.

- Člen Unie vydavatelů dostává bezplatně také určitý počet výtisků všech publikací vydávaných Unií vydavatelů, jako je Ročenka a případné různé tematické brožury.

- Členové Unie vydavatelů se mohou účastnit námi pořádaných odborných akcí za zvýhodněných podmínek, jako jsou diskusní časopisecké brunche a různé tematické workshopy a semináře.

- Členové Unie vydavatelů hradí sníženou platbu za ověřování nákladu svých titulů v rámci systému ABC ČR.

- V neposlední řadě je třeba upozornit na to, že členství v našem sdružení poskytuje možnost účasti na řadě domácích a mezinárodních odborných akcí za zvýhodněné ceny, protože Unie vydavatelům je partnerem těchto akcí nebo členem mezinárodních akcí, které je pořádají. Jako příklad lze uvést, že v případě nejvýznamnější tuzemské mediální konference Forum Media je členům Unie vydavatelů poskytována téměř poloviční sleva účastnického poplatku a sleva není nevýznamná ani u zahraničních akcí.

 

2. Kdo může být členem Unie vydavatelů a jak probíhá přijímání nových členů?

Členství v Unii vydavatelů a přijímání za člena se řídí stanovami Unie vydavatelů.

Členem Unie vydavatelů může být každý subjekt, který vydává alespoň jeden titul periodického tisku podle tiskového zákona (tj. titul vycházející pod stejným názvem alespoň 2x ročně a evidovaný u Ministerstva kultury ČR).

Zájemce o přijetí za člena podá přihlášku na příslušném formuláři, kterou zašle na adresu sekretariátu Unie vydavatelů. O přijetí za člena rozhoduje správní rada Unie vydavatelů na svém nejbližším zasedání po podání přihlášky na základě předchozího projednání a doporučení sekce Unie vydavatelů, které bude vydavatel členem (Sekce časopisů).

V případě nepřijetí za člena správní radou se může vydavatel odvolat k valné hromadě Unie vydavatelů, a to opět prostřednictvím sekretariátu Unie vydavatelů. Valná hromada o přijetí rozhodne s konečnou platností.

Přihláška do Unie vydavatelů

 

3. Přehled o finančních povinnostech členů Unie vydavatelů

Každý člen Unie vydavatelů hradí:

 

A. Členský příspěvek

  1. Členský příspěvek pro řádného člena schválila valná hromada a na rok 2017 činí 30 000,- Kč.

  1. Členský příspěvek pro přidruženého člena na rok 2017 činí 18 000,- Kč.

 

B. Roční platby členů za služby

Určují se podle Stanov Unie vydavatelů čl. VI., odst. 6. Podle stanov platí:


a) Platba vydavatele pro daný kalendářní rok se stanoví podle souhrnné výše nákladu všech jeho titulů.

 

Pro rok 2017 platí tyto sazby (bez DPH):

 

Souhrnný náklad

0 – 100 000 výtisků

 

5 061,- Kč za každých započatých 5 tis. výtisků

100 000 – 200 000 výtisků

101 217,- Kč

7 591,- Kč za každých započatých 10 tis. výtisků

200 000 – 300 000 výtisků

192 311,- Kč

+ 5 061,- Kč za každých započatých 10 tis. výtisků

300 000 výtisků a více

253 042,- Kč

+ 2 532,- Kč za každých započatých 10 tis. výtisků

 

 

Vypočtená roční platba vydavatele se účtuje měsíčně jednou dvanáctinou s patnáctidenní splatností.

Služby platí pouze řádní členové, úhrada je nákladovou položkou.

 

C. Zápisné pro nového člena

Jednorázový poplatek po přijetí řádného člena správní radou Unie vydavatelů.

 

do 20 tis. výtisků

20-50 tis. výtisků

do 100 000 výtisků

nad 100 000 výtisků

10 000,- Kč

20 000,- Kč

40 000,- Kč

60 000,- Kč

 

 

O případných podrobnostech vás bude informovat nebo na dotazy ohledně členství v Unii vydavatelů vám odpoví sekretariát Unie vydavatelů (kontakt tel. 222 329 730, e-mail unie@unievydavatelu.cz).