Unie vydavatelů
noviny | časopisy | internet
12. 4. 2019  |  15.19
Domácí stránka  | Aktuality  | Nezávislá právní analýza potvrzuje, že právo vydavatelů v Německu funguje a je vymahatelné

Nezávislá právní analýza potvrzuje, že právo vydavatelů v Německu funguje a je vymahatelné

Ve svém návrhu směrnice pro Evropský parlament a Radu Evropy o autorském právu na jednotném digitálním trhu (2016/0280 (COD) - "Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu") navrhuje Evropská komise vytvoření nového práva na ochranu tiskových publikací v oblasti digitálního užití ("právo vydavatelů")

Právo vydavatelů bylo zavedeno v Německu v roce 2013. Toto právo je podobné návrhu Komise, ale má podstatně nižší úroveň ochrany. Odpůrci evropského práva vydavatelů tvrdí, že právo vydavatelů v Německu selhalo, protože vydavatelé dosud nemohli získat z tohoto práva významné příjmy. Bylo by proto chybou vytvořit evropské právo vydavatelů.

Tato obvinění nejsou pravdivá. Německé právo vydavatelů funguje a je vymahatelné.

Německé právo vydavatelů není v žádném případě argumentem proti zavedení evropského práva vydavatelů. Ve skutečnosti německá zkušenost ukazuje, že právo vydavatelů je účinné a vymahatelné.

Oponenti ignorují, že je vždy dlouhá cesta, než se nové právo prosadí. Autorské právo jako celek poskytuje řadu příkladů jednotlivých práv, jejichž ustavení na trhu trvalo několik let, např. právo a kabelové retransmisi. Proto bylo vždy jasné, že vymáhání nového německého práva vydavatelů nebude dokončeno přes noc a že mnoho otázek týkajících se rozsahu práva vydavatelů a jeho výkladu bude muset být zodpovězena v rozhodnutích německého Spolkového soudního dvora. Dále je třeba vzít v úvahu, že na relevantním trhu dominuje jen několik málo velkých on-line společností. To ještě víc znesnadňuje prosazování práva vydavatelů.

Německé právo vydavatelů vstoupilo v platnost v srpnu 2013. Ihned po tomto datu se vydavatelé tisku začali připravovat na zpeněžení svého nového práva a zahájili jeho vymáhání. Za tímto účelem vydavatelé tisku pověřili správou svých autorských práv u více než 230 digitálních titulů společnost VG Media, aby jejich vydavatelská práva spravovala kolektivně. Podle ustanovených požadavků na kolektivní udělování licencí společnost VG Media zveřejnila tarif za licencování práva vydavatelů.

Následně společnost VG Media vyzvala provozovatele vyhledávačů a agregátory zpráv, aby zahájily jednání s VG Media a zakoupili si licenci na využívání tiskových publikací z portfolia VG Media pro své online služby. Zejména velké online společnosti, zvláště Google, odmítly s VG Media vyjednávat. Místo toho společnost Google (a další) tvrdí, že tarif VG Media není pro jejich služby akceptovatelný a že licenční poplatek není spravedlivý.

Jakýkoli tarif zveřejněný organizací pro kolektivní správu práv podléhá kontrole rozhodčí komise (Schiedsstelle) německého úřadu pro patenty a ochranné známky. Takové přezkoumání bylo provedeno a rozhodčí rada zveřejnila své rozhodnutí (návrh na vypořádání) v září 2015, tj. více než dva roky poté, co právo vydavatele vstoupilo v platnost. Rozhodčí komise potvrdila platnost tarifu VG Media. Zároveň komise učinila důležitá rozhodnutí týkající se výkladu práva vydavatelů. Návrh na vyřešení rozhodčího senátu však nyní podléhá soudnímu přezkumu. Je pravděpodobné, že konečné a závazné rozhodnutí (pravděpodobně německým federálním soudním dvorem) bude k dispozici do začátku roku 2019. Nedávná licenční smlouva mezi německou organizací pro kolektivní správu práv k hudebním právům (GEMA) a Youtube ukazuje, že v digitálním světě trvá léta, než se vyřeší spory o používání chráněného obsahu, i když bylo příslušné právo ustaveno již před dlouhou dobou.

Vzhledem k dominantnímu postavení Googlu na trhu jako (kvazi-) monopolisty byla VG Media nucena poskytnout společnosti Google dočasnou licenci bez licenčních poplatků. Společnost VG Media a vydavatelé tisku považují chování společnosti Google za zneužití dominantního postavení na trhu a za nezákonné. Proto podali proti společnosti Google stížnost oro porušování hospodářské soutěže. Tento případ také probíhá.

Bez ohledu na probíhající soudní řízení týkající se sazeb a dalších otázek spojených s prosazováním práva vydavatelů v Německu uzavřela společnost VG Media řadu licenčních smluv s on-line službami používajícími obsah tiskových publikací.

Vrchní zemský v Mnichově v nedávném rozsudku rozhodl, že použití krátkého výňatku z online tisku je porušením práva vydavatele. Tento příklad rovněž dokazuje, že právo vydavatelů funguje a že posílilo postavení tiskových vydavatelů v digitálním prostředí v Německu.

Leden 2017

Dr. Ole Jani - advokát

ole.jani@cms-hs.com | www.cms.law

zdroj: převzato od BDZV